JAARVERSLAG 2017

 

 

1.     Inleiding

 

Oprichting en geschiedenis Dr. C.J. Roosstichting

 

  • De Stichting, opgericht op 11 maart 2003, is genoemd naar Dr. C.J. Roos (1908-1970), internist, die in 1939 aan de Weteringschans in Amsterdam een internistenpraktijk oprichtte.

Zijn bedoeling was de poliklinische interne geneeskunde integraal (dat wil zeggen in zijn volle omvang) en extramuraal, dus buiten de muren van het ziekenhuis te beoefenen. Daartoe beschikte hij over alle toentertijd nodige faciliteiten, zoals laboratorium, röntgenkamer, elektrocardiografie, en stofwisselingsonderzoek. Later werd dit door Dr. J.C. Roos uitgebreid met echografie, inspanningsonderzoek, longfunctieonderzoek, 24-uurselectrocardiografie, 24-uursbloeddrukmeting en endo-scopie. Het verenigen van al deze functies op een plaats buiten het ziekenhuis maakt de praktijk tot enig in zijn soort in Nederland.

 

Doelstelling en werkwijze

·        De Dr. C.J. Roosstichting kent de volgende doelstellingen:

1.      de bevordering van de beoefening van de integrale interne geneeskunde. Dit houdt in de bevordering van het praktiseren van de poliklinische interne geneeskunde in de breedst mogelijke zin, inclusief hulponderzoek (radiologie, echografie, inspannings- en ander functieonderzoek) buiten de muren van het ziekenhuis zoveel mogelijk op een locatie;

2.      de verbreiding van het inzicht onder gezondheidsinstellingen en overheden dat kleinschalige extramurale voorzieningen kwalitatief beter, efficiënter en goedkoper kunnen functioneren en dat deze werkwijze weer een onderdeel dient te worden van de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland.

In tegenstelling tot de situatie in de ons omringende landen is in Nederland deze vorm van poliklinische geneeskunde aan het uitsterven terwijl juist door kleinschaligheid, de efficiëntie en patientvriendelijkheid ervan, er grote behoefte aan bestaat.

 

·        De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:

1.      het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek en opleiding van met name jonge internisten;

2.      de aankoop van en het in bruikleen ten dienst stellen van apparatuur;

3.      het bekostigen van cursussen en opleiding van personeel;

4.      het bijdragen in kosten van nascholing;

5.      zich actief te bemoeien met de continuïteit van bestaande faciliteiten door bemiddeling en het beschikbaar stellen van fondsen bij opvolgingskwesties;

6.      bestaande organisaties, beroepsverenigingen en overheden te interesseren voor het doel zoals bovenstaand geformuleerd, en in samenwerking dit doel na te streven.

 

 

Dr. C.J. Roosprijs

·        In samenwerking met de Nederlandsche Internisten Vereniging reikt de Dr. C.J. Roosstichting een jaarprijs uit voor het beste klinisch proefschrift op het gebied van interne geneeskunde in de breedste zin. De prijs, groot € 2.000, werd voor de dertiende maal toegekend tijdens de Internistendagen 2017 in Maastricht. De jury, bestaande uit dr. L van Bloemendaal (winnares 1e prijs 2016), prof. dr. H.A.H. Kaasjager, prof. dr. M.M. Levi, prof. dr. A.E. Meinders, dr. J.C. Roos (voorzitter) en dr. P.M. Stassen heeft 20 proefschriften beoordeeld.

De drie genomineerden hebben tijdens de sessie Topproefschriften een presentatie van hun onderzoek gegeven. Winnaar van de prijs was dr. Daan van Twist voor zijn proefschrift getiteld: ‘The renin-angiotensin system in the hypertensive kidney’. De tweede prijs ging naar dr. Paul L. den Exter voor zijn proefschrift ‘Diagnosis, management and prognosis of symptomatic and incidental pulmonary embolism’. De derde prijs werd toegekend aan dr. Astrid Oosten voor haar proefschrift getiteld ‘Outcomes of treatment with opioids’. Zij ontvingen ieder € 500.

 

Beleid en organisatie

·        Financiën

De Dr. J.C. Roosstichting is aangewezen op giften.

De stichting is fiscaal gerangschikt als Algemeen Nut Beogende instelling, waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

 

·        Bestuur

Het Bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 

                  dr. J.C. Roos, voorzitter;

                  Mevrouw Prof. dr. H.A.H. Kaasjager;

                  drs. J.C.P. Schreuder;

                  Prof. dr. J.W.A. Smit;

dr. J.W. Stenvers en

dr. A.M.J. Zijlstra       

 

·        Vergaderingen

Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als een bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste éénmaal per jaar.


 

2. Financieel verslag.

 

Balans per 31 december 2017

 

 

 

 

Activa

                                                                                                                  2017                        2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                          €                   €                    €

Vlottende activa

Te vorderen bankrente                                                                                                   6                 38

 

Liquide middelen

ABN-AMRO, rekening-courant                                                        3.847                                     287

ABN-AMRO, spaarrekening                                                          40.328                                43.728

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            44.175          44.015

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Totaal activa                                                                                                      44.181          44.053

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                           

Passiva

                                                                                                                  2017                        2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                          €                   €                    €

Eigen vermogen                                                                                                 44.181          44.053

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 


 

Staat van baten en lasten over 2017

 

 

 

 

                                                                                           2017                                       2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                    €                    €                       €               €  

Baten

Donaties en giften                                                           5.200                                  5.000

Bankrente 68                                                                     213

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         5.268                                  5.213

 

Lasten

Dr. C.J. Roosprijs                                                          3.000                                  3.000

Kosten Dr. C.J. Roosprijs                                                 727                                     692

Bestuurskosten                                                                  308                                     479

Kosten internet                                                                  919                                     351

Diverse kosten                                                                  186                                     211

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         5.140                                  4.733                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Saldo                                                                                                   128                                     480