Doel

 

De Stichting stelt zich ten doel het praktiseren van de integrale, extramurale poliklinische interne geneeskunde te bevorderen in de breedste zin.

De Stichting wil klinisch wetenschappelijk, patiëntgebonden onderzoek stimuleren.

De Stichting wil bevorderen dat internisten zelf de echografie beoefenen en dat uiteindelijk iedere internist de beschikking heeft over een echoapparaat naast zijn onderzoeksbank.

Achtergrond

Deze wijze van werken dreigt in Nederland uit te sterven. Immers, voor specialistische hulp wordt men in Nederland, anders dan in de ons omringende landen, verwezen naar de poliklinieken van (steeds groter wordende ) ziekenhuizen.
Dit heeft een aantal grote nadelen. Door de omvang van de ziekenhuizen is er weinig persoonlijke benadering, en als die er wel is, dan verhindert de voortdurende wisseling van arts (onvermijdelijk in opleidingsziekenhuizen) het ontstaan van een goede patiënt-artsrelatie. Lange wachttijden, inefficiënte logistiek, bureaucratie en het maken van aparte afspraken voor ieder hulponderzoek, waarvoor ook weer wachttijden zijn maken polikliniekbezoek in de ziekenhuizen vaak tot langslepende, vermoeiende aangelegenheden. Aangezien 90% van de interne poliklinische hulp geen superspecialistisch onderzoek (zoals CT-scan, radioisotopenonderzoek en angiografie) vergt, kan dit heel goed plaatsvinden buiten de muren van het ziekenhuis. Net zo min als men voor het kopen van een bos bloemen op de veiling in Aalsmeer is aangewezen, is het ziekenhuis ook niet nodig voor deze “gewone”poliklinische specialistische hulp.

Wel is een uitstekende verbinding met een groot centrum nodig voor de 10% resterende problemen die superspecialistisch onderzoek nodig maken. In het onderhavige geval is dit centrum het Onze Lieve Vrouwengasthuis.

Privé-kliniek?

De Stichting bevordert uitdrukkelijk niet het ontstaan van “privé-klinieken”, die veelal een commerciële achtergrond hebben, maar alleen de instandhouding en het ontstaan van extramurale poliklinieken waar de dienstverlening volledig door de verzekeraars vergoed wordt.

Hoe dit doel te bereiken?

De toenemende technologie in de geneeskunde brengt enorme investeringen met zich mee in apparatuur en personeel. De Stichting stelt zich voor apparatuur aan te schaffen en in bruikleen te geven aan zich daarvoor kwalificerende instellingen

De Stichting wil bijdragen in de kosten voor nascholing en opleiding van personeel

De Stichting wil zich inspannen om huidige instellingen in stand te houden. De nieuw opgeleide generatie internisten is niet opgeleid in het zelfstandig doen van echografie, een onmisbaar diagnostisch instrument. Om jonge internisten die belangstelling hebben voor de integrale extramurale werkwijze op te leiden wil de Stichting behulpzaam zijn bij het vinden van excellente stageplaatsen en in de kosten van de opleiding bijdragen.

De Stichting wil wetenschappelijk onderzoek stimuleren en financieel steunen. Er is momenteel te weinig aandacht voor patiënt-gebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek, en veelal gaat het daarbij om door farmaceutische instellingen gefinancierd onderzoek, met vraagstellingen die vaak een commercieel aspect hebben. Voor zuiver wetenschappelijk onderzoek zonder marketing-achtergrond zijn er vaak te weinig middelen, en de Stichting wil daarbij behulpzaam zijn. Onderzoeksprojecten die daarvoor in aanmerking komen zullen van te voren op hun wetenschappelijke merites beoordeeld worden door het bestuur, waarbij het advies van externe deskundigen zal worden gezocht.

Middelen

De Dr. C. J. Roosstichting is aangewezen op giften, die gestort kunnen worden op bankrekening NL 96 ABNA 0568236181

 ten name van de Dr .C. J. Roosstichting.

De Stichting is gerangschikt als instelling,bedoeld in art.24 lid 4 van de Successiewet,zodat over schenkingen slechts 11% schenkingsrecht verschuldigd is.

Het Bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

H.A.H.Kaasjager

J.C.Roos

J.C.P.Schreuder

J.W.A.Smit

J.W.Stenvers