Jaarverslag 2016

 

Balans per 31 december 2016

 

 

 

 

Activa

                                                                                                                  2016                        2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                          €                   €                    €

Vlottende activa

Te vorderen bankrente                                                                                                 38                 87

 

Liquide middelen

ABN-AMRO, rekening-courant                                                           287                                  2.019

ABN-AMRO, spaarrekening                                                          43.728                                41.466

                                                                                                                                                           

                                                                                                                            44.015          43.485

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                            

Totaal activa                                                                                                      44.053          43.572

                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                           

Passiva

                                                                                                                  2016                        2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                          €                   €                    €

Eigen vermogen                                                                                                 44.053          43.572

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Staat van baten en lasten over 2016

 

 

 

 

                                                                                           2016                                       2015

                                                                                                                                                            

                                                                                    €                    €                       €               €  

Baten

Donaties en giften                                                           5.000                                  2.000

Bankrente 213                                                                   410

                                                                                                                                         

                                                                                                         5.213                                  2.410

 

Lasten

Dr. C.J. Roosprijs                                                          3.000                                  6.000

Kosten Dr. C.J. Roosprijs                                                 692                                     496

Bestuurskosten                                                                  479                                     190

Kosten internet                                                                  351                                     327

Diverse kosten                                                                  211                                     196

                                                                                                                                         

                                                                                                         4.733                                  7.209                                     

                                                                                                                                                                    

Saldo                                                                                                   480                                (4.799)