Jaaverslag 2015

1.     Inleiding

Oprichting en geschiedenis Dr. C.J. Roosstichting

 • De Stichting, opgericht op 11 maart 2003,  is genoemd naar Dr. C.J. Roos (1908-1970), internist, die in 1939 aan de Weteringschans in Amsterdam een internistenpraktijk oprichtte.

Zijn bedoeling was de poliklinische interne geneeskunde integraal (dat wil zeggen in zijn volle omvang) en extramuraal, dus buiten de muren van het ziekenhuis te beoefenen. Daartoe beschikte hij over alle toentertijd nodige faciliteiten, zoals laboratorium, röntgenkamer, elektrocardiografie, en stofwisselingsonderzoek. Later werd dit door Dr. J.C. Roos uitgebreid met echografie, inspanningsonderzoek, longfunctieonderzoek, 24-uurselectrocardiografie, 24-uursbloeddrukmeting en endo-scopie. Het verenigen van al deze functies op een plaats buiten het ziekenhuis maakt de praktijk tot enig in zijn soort in Nederland.

Doelstelling en werkwijze

 • De Dr. C.J. Roosstichting kent de volgende doelstellingen:
 1. 1.      de bevordering van de beoefening van de integrale interne geneeskunde. Dit houdt in de bevordering van het praktiseren van de poliklinische interne geneeskunde in de breedst mogelijke zin, inclusief hulponderzoek (radiologie, echografie, inspannings- en ander functieonderzoek) buiten de muren van het ziekenhuis zoveel mogelijk op een locatie;
 2. 2.      de verbreiding van het inzicht onder gezondheidsinstellingen en overheden dat kleinschalige extramurale voorzieningen kwalitatief beter, efficiënter en goedkoper kunnen functioneren en dat deze werkwijze weer een onderdeel dient te worden van de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland.

In tegenstelling tot de situatie in de ons omringende landen is in Nederland deze vorm van poliklinische geneeskunde aan het uitsterven terwijl juist door kleinschaligheid, de efficiëntie en patientvriendelijkheid ervan, er grote behoefte aan bestaat.

 • De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
 1. 1.      het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek en opleiding van met name jonge internisten;
 2. 2.      de aankoop van en het in bruikleen ten dienst stellen van apparatuur;
 3. 3.      het bekostigen van cursussen en opleiding van personeel;
 4. 4.      het bijdragen in kosten van nascholing;
 5. 5.      zich actief te bemoeien met de continuïteit van bestaande faciliteiten door bemiddeling en het beschikbaar stellen van fondsen bij opvolgingskwesties;
 6. 6.      bestaande organisaties, beroepsverenigingen en overheden te interesseren voor het doel zoals bovenstaand geformuleerd, en in samenwerking dit doel na te streven.

Dr. C.J. Roosprijs

 • In samenwerking met de Nederlandsche Internisten Vereniging reikt de Dr. C.J. Roosstichting een jaarprijs uit voor het beste klinisch proefschrift op het gebied van interne geneeskunde in de breedste zin. De prijs, groot € 4.000, werd voor de elfde maal toegekend tijdens de Internistendagen 2015 in Maastricht.  De drie genomineerden hebben tijdens de sessie Topproefschriften een presentatie van hun onderzoek gegeven. Winnaar van de prijs was Dr. Leontine Bakker met het proefschrift getiteld: ‘Pathogenesis of type 2 diabetes and cardiovascular disease in South Asians’. De tweede prijs ging naar Dr. Olivier Richel voor zijn dissertatie getiteld ‘Anal Intraepithelial Neoplasia in HIV+Men’. De derde prijs werd toegekend aan Dr. Martijn Bauer voor zijn proefschrift ‘Clostridium difficile infection: epidemiology, complications and recurrences’. Zij ontvingen ieder € 1.000.

Beleid en organisatie

 • Financiën

De Dr. J.C. Roosstichting is aangewezen op giften.

De stichting is fiscaal gerangschikt als Algemeen Nut Beogende instelling, waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

 • Bestuur

Het Bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:     

                  Dr. J.C. Roos, voorzitter,

                  Drs. J.C.P. Schreuder, penningmeester,

                  Mevrouw Prof. Dr. H.A.H. Kaasjager

                  Dr. J.W. Stenvers en

                  Prof. Dr. J.W.A. Smit

 • Vergaderingen

Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als een bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste éénmaal per jaar.

2. Financieel verslag 2015

Balans per 31 december 2015

Activa

                                                                                                                  2015                        2014                          

                                                                                                          €                   €                    €

Vlottende activa

Te vorderen bankrente                                                                                               87               132

Liquide middelen

ABN-AMRO, rekening-courant                                                             2.019                              228

ABN-AMRO, spaarrekening                                                                41.466                                48.011     

                                                                                                                                   43.485          48.239                                      

Totaal activa                                                                                                             43.572          48.371

Passiva

                                                                                                                  2015                        2014

                                                                                                          €                   €                    €

Eigen vermogen                                                                                                        43.572          48.371

                                                                                                                                                                                                                                          

Staat van baten en lasten over 2015

                                                                                           2015                                       2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                    €                    €                       €               €  

Baten

Donaties en giften                                                               2.000                                  2.350

Bankrente                                                                        410                                     601

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                2.410                                  2.951

 

Lasten

Dr. C.J. Roosprijs                                                                6.000                                  6.000

Kosten Dr. C.J. Roosprijs                                                496                                     831

Kantoorkosten                                                                      -                                     411

Bestuurskosten                                                                190                                     215

Kosten internet                                                                327                                     327

Diverse kosten                                                                 196                                     136

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                7.209                                  7.920                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Saldo                                                                                                     (4.799)                               (4.969)