Jaarverslag 2014

1.     Inleiding

Oprichting en geschiedenis Dr. C.J. Roosstichting

 • De Stichting, opgericht op 11 maart 2003,  is genoemd naar Dr. C.J. Roos (1908-1970), internist, die in 1939 aan de Weteringschans in Amsterdam een internistenpraktijk oprichtte.

Zijn bedoeling was de poliklinische interne geneeskunde integraal (dat wil zeggen in zijn volle omvang) en extramuraal, dus buiten de muren van het ziekenhuis te beoefenen. Daartoe beschikte hij over alle toentertijd nodige faciliteiten, zoals laboratorium, röntgenkamer, elektrocardiografie, en stofwisselingsonderzoek. Later werd dit door Dr. J.C. Roos uitgebreid met echografie, inspanningsonderzoek, longfunctieonderzoek, 24-uurselectrocardiografie, 24-uursbloeddrukmeting en endo-scopie. Het verenigen van al deze functies op een plaats buiten het ziekenhuis maakt de praktijk tot enig in zijn soort in Nederland.

Doelstelling en werkwijze

 • De Dr. C.J. Roosstichting kent de volgende doelstellingen:
 1. 1.      de bevordering van de beoefening van de integrale interne geneeskunde. Dit houdt in de bevordering van het praktiseren van de poliklinische interne geneeskunde in de breedst mogelijke zin, inclusief hulponderzoek (radiologie, echografie, inspannings- en ander functieonderzoek) buiten de muren van het ziekenhuis zoveel mogelijk op een locatie;
 2. 2.      de verbreiding van het inzicht onder gezondheidsinstellingen en overheden dat kleinschalige extramurale voorzieningen kwalitatief beter, efficiënter en goedkoper kunnen functioneren en dat deze werkwijze weer een onderdeel dient te worden van de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland.

In tegenstelling tot de situatie in de ons omringende landen is in Nederland deze vorm van poliklinische geneeskunde aan het uitsterven terwijl juist door kleinschaligheid, de efficiëntie en patientvriendelijkheid ervan, er grote behoefte aan bestaat.

 • De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door: 
 1. 1.      het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek en opleiding van met name jonge internisten;
 2. 2.      de aankoop van en het in bruikleen ten dienst stellen van apparatuur;
 3. 3.      het bekostigen van cursussen en opleiding van personeel;
 4. 4.      het bijdragen in kosten van nascholing;
 5. 5.      zich actief te bemoeien met de continuïteit van bestaande faciliteiten door bemiddeling en het beschikbaar stellen van fondsen bij opvolgingskwesties;
 6. 6.      bestaande organisaties, beroepsverenigingen en overheden te interesseren voor het doel zoals bovenstaand geformuleerd, en in samenwerking dit doel na te streven.

Dr. C.J. Roosprijs

 • In samenwerking met de Nederlandsche Internisten Vereeniging reikt de Dr. C.J. Roosstichting een jaarprijs uit voor het beste klinisch proefschrift op het gebied van interne geneeskunde in de breedste zin. De prijs, groot € 4.000, werd voor de tiende maal toegekend tijdens de Internistendagen 2014 in Maastricht.  De drie genomineerden hebben tijdens de sessie Topproefschriften een presentatie van hun onderzoek gegeven. Winnaar van de prijs was Dr. M.C. van der Goes met het proefschrift getiteld: ‘Towards safer use of glucocorticoids’. De tweede plaats werd gedeeld door Dr. R. Duivenvoorden met ‘Innovative imaging techniques for improved characterization of atherosclerosis and the assessment of novel therapies’ en Dr. L.M. Kampschreur  met ‘Chronic Q fever in the Netherlands’. Zij ontvingen ieder

€ 1.000. 

Beleid en organisatie

 • Financiën

De Dr. J.C. Roosstichting is aangewezen op giften.

De stichting is fiscaal gerangschikt als Algemeen Nut Beogende instelling, waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

 • Bestuur

Het Bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:     

                  Dr. J.C. Roos, voorzitter,

                  Drs. J.C.P. Schreuder, penningmeester,

                  Mevrouw Prof. Dr. H.A.H. Kaasjager

                  Dr. J.W. Stenvers en

                  Prof. Dr. J.W.A. Smit

 • Vergaderingen

Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als een bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste éénmaal per jaar.

2. Financieel verslag.

 Balans per 31 december 2014

 

 

Activa

                                                                                                                  2014                        2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                          €                   €                    €

Vlottende activa

Te vorderen bankrente                                                                                             132               172

 

Liquide middelen

ABN-AMRO, rekening-courant                                                         228                                  1.798

ABN-AMRO, spaarrekening                                                         48.011                                51.370

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            48.239          53.168

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Totaal activa                                                                                                      48.371          53.340

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                           

Passiva

                                                                                                                  2014                        2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                          €                   €                    €

Eigen vermogen                                                                                                 48.371          53.340

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Staat van baten en lasten over 2014

 

 

 

 

                                                                                           2014                                       2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                    €                    €                       €               €  

Baten

Donaties en giften                                                        2.350                                  2.300

Bankrente                                                                        601                                     772

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         2.951                                  3.072

 

Lasten

Dr. C.J. Roosprijs                                                         6.000                                  6.000

Kosten Dr. C.J. Roosprijs                                                831                                  1.377

Kantoorkosten                                                                 411                                         -

Bestuurskosten                                                                215                                     195

Kosten internet                                                                327                                     327

Diverse kosten                                                                 136                                     119

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         7.920                                  8.018                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Saldo                                                                                              (4.969)                               (4.946)